محورهای کنفرانس

 

روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی شخصیت

خانواده درمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)

روانشناسی سلامت

روانشناسی اسلامی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

روانشناسی ورزش

روانشناسی محیطی

​و سایر زمینه های مرتبط

 

 

علوم تربیتی

آموزش و پرورش

فلسفه تعلیم و تربیت

برنامه ریزی درسی

تعلیم و تربیت اسلامی

برنامه ریزی آموزشی

آموزش در پرورش ابتدایی

آموزش پیش دبستانی

علوم تربیتی

اخلاق اسلامی

اعتیاد

آسیب های اجتماعی

سلامت روان

جامعه شناسی

سبک زندگی

مدیریت آموزشی

تکنولوژی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

یادگیری

تعلیم و تربیت در اسلام

اخلاق

رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تربیت

و سایر زمینه های مرتبط

 

 

علوم اجتماعی
جامعه شناسی مسائل اجتماعی


برنامه ریزی رفاه اجتماعی


 مدیریت خدمات اجتماعی


مطالعات زنان و خانواده


علوم ارتباطات اجتماعی 


 پژوهش علوم اجتماعی


فلسفه علوم اجتماعی


زیست اخلاق اسلامی


سازگاری اجتماعی 


ازدواج و خانواده


مطالعات جوانان


جمعیت شناسی


 رشد اجتماعی


راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه


توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها

 

موضوعات مرتبط با کتابداری

 

موضوعات مرتبط با حقوق

 

موضوعات مرتبط با فقه

 

موضوعات مرتبط با هنر 

 

موضوعات مرتبط با فلسفه 

 

موضوعات مرتبط با ادبیات فارسی

 

موضوعات مرتبط با ادبیات انگلیسی 

 

موضوعات مرتبط با منطق 

 

و تمامی موضوعات مرتبط با علوم انسانی